Сім’я і сімейна політика

 

для студентів

 

галузь знань           05 - соціальні та поведінкові науки

 

спеціальність          054 – соціологія

 

освітній рівень       бакалавр

 

освітня програма    «Соціальні технології»

 

вид дисципліни      вибіркова  

 

 

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                     2022/2023

Семестр                                                 5

Кількість кредитів ЕСТS                     4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                       українська

Форма заключного контролю                  іспит

 

Викладачі: к.соц.н., доц. Кузьменко Т.М.

1. Мета дисципліни – формування знань про сім’ю як соціальну групу та соціальний інститут, про сімейні та шлюбні відносини, проблеми шлюбу та сім’ї в  сучасному суспільстві, сімейна політику, її об'єкт та предмет; особливості сімейної політики в сучасному українському суспільстві.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати основні поняття, які закладають загальні уявлення про соціальний інститут та соціальну групу, соціальний статус та соціальну роль, соціальну взаємодію, соціальну політику та інші соціальні явища.

2. Вміти оперувати поняттєво-категоріальним апаратом з історії та теорії соціології, філософії, методів збору та аналізу соціологічних даних, аналізувати соціальні  явища,  робити обґрунтовані висновки та узагальнення.

3. Володіти елементарними навичками самостійного пошуку та критичного опрацювання навчальних та наукових джерел.

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна "Сім’я і сімейна політика" є складовою освітньої програми "Соціальні технології" за освітнім рівнем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 Соціологія. Дисципліна вільного вибору студента: вибір блоками "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях", що забезпечує отримання спеціальних компетентностей, визначених освітньою програмою та дисциплінами вільного вибору. Предметом дисципліни є соціологічна рефлексія щодо сім’ї, шлюбу, батьківства, дитинства, соціальних проблем сім'ї в сучасному суспільстві, сімейної політики її об'єкту та предмету; перспективи розвитку державної підтримки сімей в Україні.

4. Завдання дисципліни: ознайомлення з теоретичними засадами аналізу сімейних відносин; з категоріально-понятійним апаратом соціології сім’ї; характеристикою особливостей сімейних відносин в традиційних та сучасних суспільствах; розуміння сім’ї як соціального інституту та малої соціальної групи; опис перспектив розвитку шлюбно-сімейних відносин, характеристикою сімейної політики її об'єкту та предмету, особливості сімейної політики в сучасному українському суспільстві та специфіки та  перспектив державної підтримки сімей в Україні.

Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

-      СК09. Здатність застосовувати соціологічні знання щодо соціальних технологій для різних соціальних груп

-      СК11. Здатність застосовувати соціальні технології для регулювання соціальних відносин та вирішення конфліктів.

-      СК13. Вміння обирати ефективні соціальні і комунікативні технології в роботі з різними соціальними групами.
Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних нерівностей, їх форм прояву, причин та наслідків  в суспільстві. Принциповою складовою є відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання багатомірних нерівностей  в термінах  спроможності скористатись благами, рівня та якості життя, бідності і багатства, соціального відторгнення, ефектів приналежності до соціальних класів і статусних груп. Програма супроводжується аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в малих групах протягом семестру.